Regulamin świadczenia usługi zamieszczania drobnych not informacyjnych na stronie "Jelonka.com"

Regulamin świadczenia usługi zamieszczania drobnych not informacyjnych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady dokonywania zamówień i realizacji usługi zamieszczania drobnych not informacyjnych na stronie www.jelonka.com, prowadzonej przez Highlanders Group Marek Tkacz z siedzibą w Jeleniej Górze, pod adresem 58-500 Jelenia Góra, ul. Wołkowa 16, NIP 552-115-18-62, REGON 120313789, zwanym dalej „Wydawcą”.
Nabywca może złożyć zamówienie wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem i jego zaakceptowaniu w trakcie składania zamówienia.


§ 1.
Strony umowy


1. Podmiotem składającym zamówienie usługi w postaci zamieszczenia drobnej noty informacyjnej prezentowanej na stronie internetowej www.jelonka.com, zwanym dalej „Nabywcą”, może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub posiadająca zdolność do zaciągania zobowiązań jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Podmiotem dokonującym sprzedaży usługi, zwanym dalej „Wydawcą”, jest Highlanders Group Marek Tkacz z siedzibą w Jeleniej Górze, pod adresem 58-500 Jelenia Góra, ul. Wołkowa 16, NIP 552-115-18-62, REGON 120313789.
3. Nabywca będący osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą jest Konsumentem.


§ 2.
Przedmiot umowy


1. Przedmiotem umowy są noty, zawierające życzenia urodzinowe, kondolencje, gratulacje, etc., opłacone przez Nabywcę i prezentowane na stronie internetowej www.jelonka.com, zwanej dalej „Stroną www”.
2.Noty, o których mowa w ust. 1 nie mogą zawierać treści o charakterze reklamowym lub być ofertą nawiązania współpracy handlowej z Nabywcą ani tez stanowić zaproszenia do składania ofert lub prowadzenia negocjacji w zakresie działalności Nabywcy.
3. Ceny usługi są wyrażone w walucie polskiej i obejmują podatek VAT (Cena brutto).
4. Cena, o której mowa w punkcie 2 obejmuje całość jednorazowej usługi umieszczenia noty, łącznie z umieszczeniem zdjęć bądź innych plików przez Nabywcę.
5. Informacja o cenie podana na Stronie www jest wiążąca dla Wydawcy i Nabywcy z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia w trybie, o którym mowa w § 4. Od chwili potwierdzenia zamówienia cena nie ulegnie zmianie.
6. Wydawca jest uprawniony do: zmiany ceny usługi, wprowadzania nowych usług w zakresie zamieszczania drobnych not informacyjnych na Stronie www, przeprowadzania, odwoływania, zmieniania akcji promocyjnych dotyczących usługi.
7. Zmiana cen nie ma wpływu na zamówienie potwierdzone przed tą zmianą.


§ 3.
Wymagania techniczne wymagane dla świadczenia usługi


Nabywca, który zamierza zamówić usługę, musi posiadać sprzęt elektroniczny spełniający co najmniej następujące wymagania techniczne:
a) komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do sieci Internet;
b) jedną z przeglądarek internetowych:

 • Mozilla Firefox co najmniej w wersji 4,
 • Microsoft Internet Explorer co najmniej w wersji 8,
 • Google Chrome co najmniej w wersji 4,
 • Safari co najmniej w wersji 4,
 • Opera co najmniej w wersji 11.

Uwaga : Dopuszczalne jest użycie przez Nabywcę innej przeglądarki niż wymienione powyżej, jednak Wydawca zastrzega, że w takim wypadku wysłanie zlecenia może nie być możliwe lub może nie odbyć się prawidłowo.
c) przeglądarka musi posiadać włączoną obsługę języka javascript
d) przeglądarka musi mieć włączoną obsługą ciasteczek (cookies). Użytkownik wyraża zgodę na składowanie ciasteczek na swoim komputerze.
e) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
f) posiadanie aktywnego numeru telefonicznego.


§ 4.
Złożenie zamówienia na usługę


1. Złożenie zamówienia na usługę jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
2. Zamówienie może złożyć wyłącznie Nabywca, tj. osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub posiadająca zdolność do zaciągania zobowiązań jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Złożenie zamówienia odbywa się za pośrednictwem Strony www, na formularzu dostępnym przy opisie usługi.
4. Złożenie zamówienia na usługę wymaga podania przez Nabywcę następujących danych:

 • imię, nazwisko lub nazwa Nabywcy,
 • imię, nazwisko osoby działającej w imieniu Nabywcy,
 • dane ewidencyjne Nabywcy będącego przedsiębiorcą lub innym podmiotem wpisanym do właściwego rejestru, w tym NIP,
 • numer telefonu umożliwiający nawiązanie kontaktu z Nabywcą,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail).§ 5.
Realizacja usługi


1. Wydawca jest uprawniony do weryfikacji danych Nabywcy.
2. Przed realizacją każde zamówienie stworzone indywidualnie przez Nabywcę z pomocą formularza jest widoczne na banerze na stronie www. W każdym momencie, aż do czasu potwierdzenia zamówienia, Nabywca może zmienić wygląd noty lub zrezygnować z jej publikacji.
3. Wydawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy treść zamówienia narusza dobra osobiste innych osób, stanowi agitację wyborczą, zawiera treści powszechnie uważane za wulgarne oraz treści o charakterze niedozwolonym, np. nawołujące do nienawiści, zawierające symbole nazistowskie, etc.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści not także w zakresie zgodności treści not z § 2 ust. 2 Regulaminu. W przypadku, gdy nota narusza przepisy Regulaminu, Wydawca może usunąć ją ze strony www, bez obowiązku zwrotu kosztów uiszczonych przez Nabywcę. Usunięcie noty nie powoduje powstania po stronie Nabywcy roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za usługę.
5. W toku tworzenia noty, obok banera z wizerunkiem noty w postaci ostatecznej, widoczna jest także cena za zamówioną usługę, która ulega automatycznej zmianie w momencie zmiany wyglądu noty dokonanej przez Nabywcę. Cena za usługę wyliczana jest zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.
6. Nabywca zatwierdza zamówienia poprzez wybranie komendy „potwierdzam zamówienie” w formularzu na stronie internetowej.
7. Do zawarcia pomiędzy Nabywcą i Wydawcą umowy sprzedaży usługi, zwanej dalej „Umową sprzedaży usługi” dochodzi dopiero z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę złożonego zamówienia.
8. Zamówiona usługa jest realizowana niezwłocznie po otrzymaniu przez Wydawcę zapłaty.
9.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Wydawcy do wystawienia Nabywcy faktury bez jego podpisu. Faktura będzie wystawiana w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.


§ 6.
Formy płatności


Zapłata ceny z tytułu Umowy sprzedaży usługi następuje po zatwierdzeniu zamówienia przez Nabywcę:

 • za pośrednictwem SMS-a;
 • przelewem bankowym na wskazane przez Wydawcę konto bankowe;

§ 7.
Odpowiedzialność Wydawcy


1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w notach oraz ewentualne szkody mogące wyniknąć z umieszczenia treści noty na Stronie www. Wszelką odpowiedzialność za umieszczone w nocie informacje, a także zdjęcia i inne załączniki, m.in. wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych ponosi Nabywca.
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi z przyczyn niezależnych od niego, jak również nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w związku z brakiem zapłaty przez Nabywcę.

§ 8.
Ochrona danych osobowych


1. Z chwilą dokonania zmówienia Nabywca wyraża Wydawcy zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji usługi. Wydawca zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe Nabywcy wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Nabywcę zamówienia na usługę. Wydawca nie będzie gromadził, przetwarzał ani wykorzystywał danych Nabywcy w żadnym innym celu, chyba że Nabywca wyrazi na to Wydawcy zgodę. Innym celem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być przesyłanie informacji handlowych i marketingowych, itd. W żadnym przypadku Wydawca nie będzie udostępniał danych osobowych Nabywcy innym podmiotom. Dane osobowe Nabywcy będą gromadzone z zachowaniem należytej staranności i będą odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
2. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
3.Nabywca nie ma obowiązku przekazania Wydawcy swoich danych osobowych. Jednakże brak zgody Nabywcy na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych dla celów realizacji zamówienia, zwalnia Wydawcę ze zobowiązania do realizacji zamówienia.
4. Wejście na Stronę www nie wymaga ujawnienia danych osobowych.


§ 9.
Informacje handlowe i marketingowe


1. Nabywca składając zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Wydawcy informacji handlowych i marketingowych.
2. W każdym czasie Nabywca może cofnąć zgodę na otrzymywanie od Wydawcy informacji handlowych i marketingowych, jak również w każdym czasie może wyrazić Wydawcy zgodę na ich otrzymywanie.


§ 10.
Postanowienia końcowe


1. Nabywcy i wszyscy zainteresowani mogą uzyskać w każdym czasie i bezpłatnie dostęp do Regulaminu, za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na Stronie www.
2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16., poz. 93 ze zm.). W razie wątpliwości poczytuje się, iż żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Gdyby jednak okazało się, że Regulamin takie postanowienie zawiera, wówczas zastosowanie znajdą te powszechnie obowiązujące przepisy prawa.